ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a https:/kokibevasarlokozpont.hu/ honlap „Kapcsolat” menüpontjához kapcsolódó adatkezelésről

 A KEQI Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C., cégjegyzékszám: 01-09-346582, adószáma: 27046971-2-41) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő 1”) és a Cushman & Wakefield Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó Kft. (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5., cégjegyzékszám: 01-09-263277, adószám: 10833375-2-41) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő 2”) az alábbiakban tájékoztatják a https://kokibevasarlokozpont.hu/ honlap (a továbbiakban: „Honlap”) látogatóit (a továbbiakban: „Érintettek”) a Honlap „Kapcsolat” menüpontjával kapcsolatos adatkezelésről:

 1. Közös adatkezelés

Adatkezelő 1 és Adatkezelő 2 az Érintettek kapcsolatfelvételével összefüggésben közös adatkezelést folytatnak (Adatkezelő 1 és Adatkezelő 2 a továbbiakban: „Közös Adatkezelők”, vagy „Adatkezelők”). A Közös Adatkezelők tájékoztatják az Érintetteket, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket Adatkezelő 2 fogadja és Adatkezelő 1 válaszolja meg a jelen tájékoztató 6. pontjában rögzített módon és Adatkezelő 1 teszi közzé (az Érintettek részére elérhetővé) a jelen tájékoztatót a https://kokibevasarlokozpont.hu/ weboldalon.

 1. Alkalmazandó jogszabályok

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „GDPR”)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”).
 1. Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatkezelésre akkor kerül sor, ha az Érintettek a Honlap „Kapcsolat” menüpontján keresztül üzenetet küldenek az Adatkezelők részére. A Közös Adatkezelők ebben az esetben az alábbiak szerint kezelnek személyes adatokat:

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Név

E-mail cím

Az üzenetben az Érintett által megadott egyéb személyes adat

Az Érintett beazonosítása

Az Érintett észrevételének, kérelmének a megválaszolása, tájékoztatás

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

A szükséges tájékoztatás megadásáig, de legkésőbb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

Az Adatkezelő 1 által végrehajtott adatkezelési műveletek a következők: hozzáférés, felhasználás, míg az Adatkezelő 2 által végrehajtott adatkezelési műveletek a következők: gyűjtés, hozzáférés, felhasználás, közlés továbbítás útján, törlés.

A Közös Adatkezelők tájékoztatják az Érintetteket, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásokat bármikor jogosultak visszavonni az info@kokiterminal.hu címre küldött kérelemmel.

 1. A személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozók

A jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott személyes adatokhoz a Közös Adatkezelők ügyfélszolgálati tevékenységet végző munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá.

A Közös Adatkezelők a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési tevékenységgel összefüggésben nem vesznek igénybe adatfeldolgozót.

A fentieken túl a személyes adatokat a jogszabályokban meghatározott esetekben a Közös Adatkezelők az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.

 1. Az Érintettek jogai

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban leírt adatkezeléssel összefüggésben a GDPR III. fejezetében foglalt jogokat érvényesítheti az alábbiak szerint:

Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja, anélkül, hogy ez az Érintettre nézve bármilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséggel járna. A hozzájárulás visszavonása a visszavonásig terjedő adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (adatkezelés célja, személyes adatok kategóriái, a személyes adatok forrására vonatkozó adatok stb.). Az Érintett továbbá másolatot kérhet az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról.

Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a Közös Adatkezelők által kezelt személyes adatainak helyesbítését, ill. kiegészítését kérje.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Közös Adatkezelők töröljék az általuk kezelt személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Közös Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési jog ugyanakkor nem korlátlan, azt a vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályok előírásai korlátozhatják.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozásának a kérésére:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Közös Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett az adatok törlése helyett az adatkezelés korlátozását kéri;
 • a Közös Adatkezelőknek nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Közös Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozását követően a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintettek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Érintetteknek továbbá joguk van arra, hogy a Közös Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adataikat elektronikus úton megkapják, és azokat más adatkezelőnek továbbítsák.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintettnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a tiltakozás tárgyát képező adatok közvetlen üzletszerzés érdekében a továbbiakban nem kezelhetők.

Panaszaival kapcsolatos ügyekben az Érintettnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál bejelentést tenni.

 1. A joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő 1 indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és az Érintettek által előterjesztett kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő 1 a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

Az Adatkezelő 1 az Érintettek részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő 1, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelő 1-et terheli.

Ha a Közös Adatkezelőknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban bármikor a Közös Adatkezelők képviselőjéhez, Harasta Gábor Center Menedzserhez fordulhatnak az alábbi elérhetőségen:

e-mail cím: info@kokiterminal.hu

Az Adatkezelő 1 a beérkező kérelmeket a jelen Tájékoztató 6. pontjában meghatározott módon és határidőben köteles megválaszolni.

Az Érintett a jogai megsértése esetén a Közös Adatkezelőkkel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Közös Adatkezelők kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: Falk Miksa u. 9-11, 1055, Telefon: +36 (30) 683-5969; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása
Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása