Vásárlási utalvány felhasználási szabályzat

SZABÁLYZAT

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A KÖKI EAST END Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C épület, cégjegyzékszám: 01-10-049107, adószám: 25817346-2-44) mint kibocsátó (a továbbiakban: „Kibocsátó”) a jelen Szabályzatban rögzíti az általa kibocsátott vásárlási utalványok felhasználásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, az alábbiak szerint:

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Üzletközpont: a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló, természetben a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatt található, „KÖKI Terminál Bevásárló- és Szórakoztatóközpont” néven ismert, kereskedelmi célú üzlethelyiségeket magában foglaló épület.

Utalvány: Nyomdai úton előállított (papíralapú), sorszámmal és biztonsági csíkkal ellátott, a Kibocsátó szerződött Partnereinek az Üzletközpontban található bérleményeiben (üzlethelyiségeiben) áru vásárlására/szolgáltatás igénybevételére jogosító magánokirat, melynek névértéke egységesen 1.000,- Ft, azaz ezer forint.

Partner: az Üzletközpontban bérleménnyel (üzlethelyiséggel) rendelkező, azon természetes vagy jogi személy, amely az Utalvánnyal kapcsolatban együttműködési megállapodást kötött a Kibocsátóval.

Vásárló: az a természetes személy, aki a vásárlási utalvány tulajdonosa.

Elfogadóhely: a Partnerek Üzletközpontban található bérleménye (üzlethelyisége). Az Elfogadóhelyek felsorolása a https://kokiterminal.hu/moziutalvany oldalon érhető el.

Promóciós Időszak: 2021. június 14. napjától 2021. augusztus 28. napjáig tartó időtartam, mely időtartam alatt az Utalványok kibocsátásra kerülnek.

 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

 • A jelen Szabályzat a Kibocsátó és a Vásárló között az Utalvány megvásárlásával lép hatályba és az Utalvány visszaváltásával, vagy határidőben történő érvényesítés hiányában a visszaváltási határidő utolsó napján szűnik meg.

 

 • Az Utalvány megvásárlásával, megszerzésével a Vásárló a jelen Szabályzatot kifejezetten elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. AZ UTALVÁNY MEGVÁSÁRLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

 

 • Az Utalvány a Kibocsátó által szervezett KÖKI kertmozi rendezvényeken vásárolható meg bármely természetes személy által.

 

 • Az Utalvány kizárólag a Promóciós Időszakban az Elfogadóhelyen váltható be áru megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére. Az Utalványt kizárólag annak megvásárlásától számított 7 napon belül lehet beváltani.

 

 • Az Utalvány felhasználásakor a Partner az Utalványt formai szempontból vizsgálhatja, azaz, hogy az Utalvány eredeti, illetve sérülésmentes-e. A sérült vagy megrongálódott Utalvány nem használható fel az Elfogadóhelyeken, az ilyen Utalvány a Kibocsátó üzemeltetési irodájában cserélhető ki.

 

 • Az Utalvány elfogadására jogosult és köteles Partner az eredeti és sérülésmentes Utalványt köteles az áru/szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére elfogadni, annak felhasználását nem tagadhatja meg. Amennyiben az Utalványt valamelyik Partner nem hajlandó elfogadni, úgy a Vásárló panaszát az info@kokiterminal.hu e-mail címen jelezheti a Kibocsátónak, amelyet a Kibocsátó köteles kivizsgálni.

 

 • A felhasználást követően a Partner alkalmazottja az Utalványt érvényteleníti a cégnevével ellátott bélyegzőjével és ellátja az aláírásával.

 

 • Az Utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak, erre tekintettel a Kibocsátónál készpénzre nem váltható át, illetve amennyiben a megvásárolt áru, illetve igénybe vett szolgáltatás ellenértéke a felhasznált Utalvány(ok) névértékét nem éri el, úgy a különbözet nem téríthető vissza készpénzben az Utalványt felhasználó személynek.

 

 • Az Utalvány nem többszörözhető és nem másolható, az ilyen és hasonló cselekmények a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti hamis magánokirat felhasználása bűncselekménynek minősülnek, azaz büntetőjogi felelősséget vonnak maguk után. Az Utalvány jogszerűtlen felhasználásáért továbbá a Vásárló teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Kibocsátó felé.

 

 • Az Utalvány szabadon átruházható bármely olyan személyre, aki a vásárlási utalvány megvásárlására jogosult lenne azzal, hogy az Utalvány névértéken felüli értéken nem ruházható át.

 

 • Az Utalvány elvesztése vagy megsemmisülése a Vásárlót csereutalvány igénylésére, illetve az Utalvány vételárának visszatérítésére nem jogosítja fel.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 • Az Utalvány nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) alkalmazásában személyes adatnak minősülő adatot, a jelen Szabályzat 2.4. pontja esetén viszont a Vásárló személyes adatainak kezelésére sor kerülhet. Ebben az esetben az adatkezelés célja a panasz kivizsgálása, jogalapja a Vásárló és a Kibocsátó között az Utalvány megvásárlásával létrejött megállapodás (szerződés) teljesítése. Az adatkezelés időtartama a panasz kivizsgálásáig tart, azt követően a Kibocsátó, mint adatkezelő a Vásárló által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat késedelem nélkül törli a nyilvántartásaiból. A Kibocsátó képviselője Kovács Zsombor, aki az info@kokiterminal.hu e-mail címen érhető el. A Kibocsátó továbbá adatfeldolgozóként igénybe veszi a CBRE Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) az Utalvány bevezetése céljából.

 

 • A Kibocsátó a Szabályzat, így különösen az Elfogadóhelyek módosításának a jogát fenntartja.

 

Kelt: Budapest, 2021. június 07.

Ha tetszett, oszd meg ismerőseiddel

Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása
Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása