Köki Jóga játék

Egyéb

Kisujjadból rázod ki a kobra pózt és a harcos beállásokat?
Esetleg eddig csak szemeztél a jóga mesterségével, de bátorságod még nem volt belekezdeni?

 

Bármelyik is legyen, szeptemberben heti két alkalommal a belső béke nagyköveteié a KÖKI Tetőkert, ahová téged is szeretettel várunk! A Megafitness trénerei a kifejezetten erre a célra kialakított Jógaligetben tartanak csoportos órákat, melyek teljesen DÍJTALANOK és előzetes jógatapasztalat nélkül is bátran látogathatók. A zenéről az Euronics eszközei gondoskodnak.

Részletekért és az órák időponjaiért kattints ide.

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a KÖKI EAST END Zrt. 2020.09.04. és 2020.09.23. között zajló

 Facebook nyereményjátékához

 

A Játék időtartama:

A Játék 2020. szeptember 4. napján 11 óra 00 perctől 2020. szeptember 23. napján 23 óra 59 percig tart.  

 

A Nyereményjáték Szervezője: KÖKI EAST END Befektetési Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049107; adószám: 25817346244; székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép.; a továbbiakban „Szervező”)

 

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az INSOMNIA Kft. (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.), illetve a CBRE Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) látja el.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt az alábbiak szerint:

A Játékosoknak kommentet (hozzászólást) kell feltöltenie a szervező Facebook oldalának (https://www.facebook.com/kokiterminal) falára, – a játékfelhívás posztja alá, amely az első és rögzített poszt a Játék időtartama alatt.

A komment (hozzászólás) megküldésével a Játékosok egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a Játékban.

A Játékosok között összesen 2 db VIP bérletet sorsolunk ki a Megafitness jóvoltából, melyet 1 nyertes kap: önmaga és akit hozzászólásában megjelölt.

A Játékos postonként egy választ küldhet be a Nyereményjátékba.

A sorsolás időpontja:

 1. szeptember 24., 14 óra

 

A sorsolás a Szervező Facebook oldalán a kommentet beküldők közötti választás a www.socialwinner.besocial.hu weboldalon kerül lebonyolításra a CBRE Kft. Szervező által kijelölt munkavállalójának jelenlétében. A Játék során sorsjegyek használatára nem kerül sor, a sorsolás nem nyilvános.

Szervező a sorsolás alkalmával 1 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja. és egyéb közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a nyertest terhelik.

A nyertesek nyilvános Facebook posztban kerülnek kihirdetésre a sorsolás napján. Az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel, lakcímükkel, telefonszámukkal vagy e-mail címükkel a KÖKI EAST END Zrt. hivatalos Facebook oldalán keresztül küldött üzenetben. A nyeremény átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyereménye átvételére, valamint a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a gondnokával együtt jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel – így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a fotó beküldése – késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai, mechanizmusa, valamint nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező fenntartja a jogot továbbá, hogy az oldalra feltöltött fotókat előzetesen szűrje (különösen a saját vagy a Facebook moderálási alapelvei szerint), és ezzel egyes Játékosokat a Játékból kizárjon. A fotók/tartalmak kiszűrésének szempontjai megegyeznek a Facebook felhasználási feltételeiben foglalt kritériumokkal, így azokban nem szerepelhetnek többek között lőfegyverek, alkoholos, dohány- vagy felnőtteknek szóló termékek, online szerencsejáték, ügyességi Játék vagy sorsjáték, vényköteles gyógyszer, illetve nem hordozhatnak hamis, félrevezető, tisztességtelen vagy megtévesztő tartalmat. A Szervező fenntartja továbbá a jogot különösen, de nem kizárólag a Facebook felhasználási feltételei szerint meztelenséget ábrázoló, gyűlöletkeltő, erőszakos és/vagy durva tartalmat hordozó tartalmak kiszűrésére. A fentieken túlmenően a Szervező fenntartja a jogot minden olyan tartalom kiszűrésére, melynek közzététele a Szervező megítélése szerint a jó ízlés sérelmével járna.

A játékos – a Facebook erre vonatkozó előírásainak megfelelően – kizárólag olyan fotót jogosult feltölteni/beküldeni, illetve olyan alkotással jogosult a Játékban részt venni, amely vonatkozásában teljes körűen rendelkezik a szerzői és felhasználási jogosultságokkal, vagy a részvétel és közzététel vonatkozásában a jogtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatával. A fotó beküldésével a Játékos kijelenti, hogy a fotón szereplő gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult, így a gyermeke nevében is kifejezetten hozzájárult a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához (közzétételéhez)–.

A Játékosok által feltöltött fotókat a Szervező jogosult a saját Facebook oldalán határozatlan időtartamra szólóan közzétenni.

A Játékban való részvétellel a játékos kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy ezen feltételeknek megfelel.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbiakban tájékoztatja a Játékosokat a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléséről.

 

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét és kommentjét a sorsolás lebonyolítása, a Játékban való részvétele, nyertessége esetén a nevét a nyertes-lista kommunikálása, e-mail címét, telefonszámát, továbbá lakcímét a kapcsolattartás, illetve a nyeremény átadása, átvétele céljából a Szervező és a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info-tv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

A nyeremény átadás-átvételéről készült jegyzőkönyv a nyertes Játékos személyazonosító adatait, illetve adóazonosító jelét tartalmazza, mely adatokat a Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezel, a jogszabályokban meghatározott időtartamig.

A Nyereményjáték lebonyolításának, a nyeremény átadásának lehetővé tétele, a Nyereményjáték promóciója a Szervező közösségi oldalain történő közzététel útján történik.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos adatkezeléshez való hozzájárulása. Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásnak, vagyis akaratuk megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott kinyilvánításának tekintik a Játékosok Játékban történő részvételét. A Játékban való részvétel esetén Adatkezelő úgy tekinti, hogy a Játékosok félreérthetetlen beleegyezésüket adták a rájuk vonatkozó, a fentiekben részletezett személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés a Játékban való részvételtől kezdődik és a sorsolás lezárultáig, illetve nyertesség esetén a nyeremény átadásáig tart, mely időtartam a Nyereményjáték lebonyolítása céljának megvalósulásához szükséges időtartamnak tekintendő. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát követően a kezelt adatokat megsemmisíti. A Szervező közösségi oldalain megosztott tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés azok törlése vagy zárolása iránti, az érintett Játékostól származó kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezéséig tart.

Az adatkezelésben az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó, az Insomnia Kft., illetve a CBRE Kft. működik közre a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben. A Játékosoktól származó személyes adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, illetve azokat – a nyertesekre vonatkozó, jelen Játékszabályzat szerinti közzététel kivételével – nem hozzák nyilvánosságra. A Játékosok, mint a GDPR szerinti érintettek jogai:

A Játékos a jelen Tájékoztatóban leírt adatkezeléssel összefüggésben a GDPR-ban és az Info. törvényben foglalt jogokat érvényesítheti, így különösen:

Hozzájárulás visszavonása

 

A Játékos jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja, anélkül, hogy ez a Játékosra nézve bármilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséggel járna.

Hozzáféréshez való jog

A Játékos jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (adatkezelés célja, személyes adatok kategóriái, a személyes adatok forrására vonatkozó adatok stb.). A Játékos továbbá másolatot kérhet az adatkezelést tárgyát képező személyes adatokról.

Helyesbítés joga

A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, ill. kiegészítését kérje.

Törléshez való jog

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az általa kezelt személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyik fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Játékos tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törlési jog ugyanakkor nem korlátlan, azt a vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályok előírásai korlátozhatják.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Játékosok az alábbi esetekben jogosultak az adatkezelés korlátozásának a kérésére:

 • a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Játékos az adatok törlése helyett az adatkezelés korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozását követően a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

A Játékosnak joga van arra is, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adataikat elektronikus úton megkapja, és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog

A Játékosnak jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a tiltakozás tárgyát képező adatok közvetlen üzletszerzés érdekében a továbbiakban nem kezelhetők.

Panaszaival kapcsolatos ügyekben a Játékosnak jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál bejelentést tenni.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem közhatalmi szerv vagy egyéb közfeladatot ellátó szerv, illetve nem végzi a Játékosok rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését, továbbá nem kezel bűncselekményre vonatkozó adatokat, ezért az Adatkezelőnél nem működik adatvédelmi tisztviselő.

A joggyakorlás általános szabályai

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a Játékos által előterjesztett kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost.

Az Adatkezelő a Játékos részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat. Az Adatkezelő képviselőjének elérhetősége:

e-mail cím: info@kokiterminal.hu

Az Adatkezelő a beérkező kérelmeket a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és határidőben köteles megválaszolni.

A Játékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztató módosításának jogát fenntartja, melyről a Játékosokat külön értesíti. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a http://kokiterminal.hu/akciok-szulo/hirek/virtualis-tojasvadaszat és  https://www.facebook.com/kokiterminalFacebook oldalon keresztül érhető el.

Jelen nyereményjátékot a Facebook (Facebook Inc.; székhely: 1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025) semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Játékosokat, hogy ha nyilvános Facebook oldalon tartalmat vagy információt tesznek közzé, illetve ha a Szervező részére átadott adatának közzétételéhez a Játékban történő részvétellel hozzájárul, azzal bárkit – beleértve a Facebookra be nem jelentkezett embereket is – képessé tesz arra, hogy hozzáférjenek az adott információhoz és azt felhasználják, valamint az adott Játékoshoz társítsák (például a Játékos nevét és a róla készült fényképet).

 

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

A Szervező a Facebook-ot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti.

Budapest, 2020.09.03.

 

KÖKI EAST END Zrt.

Szervező

Ha tetszett, oszd meg ismerőseiddel

Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása
Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása