Intézkedések

Hírek

Nap-Hold Magyarország Kft.
NH-AKF
Alkoholos Kézfertőtlenítő

BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 453/2010/EK rendelet szerint.
(foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez)
A termék bejelentési számai:OTH:JKF/11268-4/2016. OEK szakv:D-EPID/02541-1/2016.

 

1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1. Termékazonosító: NH-AKF Alkoholos Kézfertőtlenítő
1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Nap-Hold Magyarország Kft.
2233 Ecser, Kálvária u. 76.
Telefon: +36-20-284-5588
email cím: info@nap-hold.hu
A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: info@nap-hold.hu
1.4. Sürgősségi telefon veszély esetén:
Egészségügyi, Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) +36-1-476-6464
Éjjel-nappal hívható szám: +36-80-20-11-99
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA
2.2. Címkézési elemek:
2.1. A keverék osztályozása:
Osztályozás 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyességi osztály Veszélyességi kategória Figyelmeztető mondatok
Flam. Liq. flash point≥23oC 3 kat.  H 226

A veszélyes anyagok veszélyeire utaló H mondatok:
H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
2.2. Címkézési elemek:
Biocid termék: B-14020138, Hatóanyag: <70% Etil-alkohol
Veszélyességi jelek:

GHS02

Figyelmeztetés: Veszély!
Figyelmeztető mondatok:
H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
Megelőzés:
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
Tárolás:
P410 Napfénytől védendő.
Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Előkezelés után és a helyi előírásoknak szem előtt tartásával hulladéklerakóban
lerakható.
Összetevők: Etil-alkohol vizes oldat adalékanyagokkal.
Veszélyt meghatározó komponensek: 70% Etil-alkohol, CAS szám: 64-17-5
2.3. Egyéb veszélyek:
Fizikai-kémiai veszély: Tűzveszélyes keverék.
Egészségkárosító veszély:
A bőrt szárítja.
Lenyelés: Irritációt okozhat a szájban.
Szembe jutást követően irritációt okozhat.
Környezetkárosító veszély: A készítményt élővízbe, talajba és hígítatlanul közcsatornába juttatni nem szabad.
Kiállítás kelte: 2017.02.20.

3. ÖSSZETÉTEL VAGY ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
Összetétel: Etil-alkohol vizes oldatban adalékanyagokkal.

Veszélyes anyagok CAS szám EINECS szám 1272/2008 EK rendelet Össesen
Osztályozása H mondatok
Etanol 64-17-5 200-578-6 Flam. Liq. 2 225  70 %

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit le kell venni és
az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást
kiváltani nem szabad!
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:
A szembe jutott keveréket legalább 10-15 percig tartó, a szemgolyó álladó mozgatása mellett végzett, bő folyóvizes öblítéssel kell
eltávolítani.
A bőrre jutott keveréket, bő vízzel mossuk le.
Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni, az anyag hígítása céljából vizet kell itatni a sérülttel és szükség esetén orvosi
ellátást kell biztosítani. Hányáskor a fejét oldalra kell fordítani.
Belégzést követően vigyük a sérültet friss levegőre
4.2.A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Irritációt okozhat.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés
gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék címkéjét, illetve biztonsági adatlapját.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
„C” Tűzveszélyes
5.1. Tűzoltás: Alkoholálló hab, szén-dioxid, vízpermet.
Kezdeti tűz vízzel, oltóporral vagy szénsavval, kiterjedt tűz vízzel, alkoholálló habbal vagy porlasztott vízzel oltható.
5.2. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: Mint bármilyen más vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetben a környezettől függetlenített
túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő vegyi védelemi öltözet és védőfelszerelés szükséges
(sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a termék bőrrel való érintkezését, szembe jutást, valamint az
égés során keletkező gázok és füst belégzését.
5.3. Egyéb információ: A zárt tartályokat vízpermettel lehet hűteni. Gyújtóforrástól távol tartandó. A szennyezett oltóvizet a helyi
előírások szerint kell kezelni és elhelyezni.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZICIÓNÁL
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:
6.1.1.Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:
A sérülteket a 4. pont alatt leírtaknak megfelelően elsősegélyben kell részesíteni és szükség esetén orvosi ellátást kell biztosítani.
Ha a termék gőzének expozíciója a művelet közben előfordulhat, légzőkészüléket kell viselni.
6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében:
Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A keletkező füstöt/gőzt/permetet nem
szabad belélegezni. Használjunk teljes védőfelszerelést 8. pont szerint.
A személyi védelem: áthatolhatatlan gumikesztyűt kell viselni és szükség esetén, szem/arcvédőt is.
6.2. Környezetvédelem: A kiszivárgott vagy kiömlött keveréket folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, fűrészpor) kell befedni,
felitatni és zárt tartályban elszállítani, majd a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. A maradékot bő vizes hígítást
követően lehet felitatni.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:
Visszanyerés: egy tiszta, jelölt tartalék tartályba kell szivattyúzni. Tisztítás után a maradványokat vízzel kell öblíteni. A szabadba
került kis mennyiségű keveréket felszívóképes anyaggal, pl. száraz földdel, homokkal kell lefedni és megfelelő zárt, felcímkézett
tartályba kell rakni megsemmisítésig. A szennyeződés helyét bő vízzel fel kell mosni. A mosóvizet szennyezett hulladékként kell
kezelni.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra:
Elsősegélynyújtást lásd 4. pont alatt.
Személyi védőfelszereléseket lásd 8. pont alatt.
A hulladékkezelési információkat lásd 13. pont alatt.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Zárt helyen, gyújtóforrástól és hőtől távol tartandó. Az elektrosztatikus
feltöltődést meg kell akadályozni. Tárolási hőmérséklet nincs korlátozva.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel: Eredeti csomagolásban szorosan lezárva, fagymentes
helyen, élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva tartandó. Felhasználható a gyártástól számított 2 évig.
7.3. Meghatározott végfelhasználás: alkoholos kéztisztító. A felhasználóknak ismerniük kell a használati utasítást.
Kiállítás kelte: 2017.02.20.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENÖRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM
8.1. Ellenőrzési paraméterek:
Foglalkozási expozíciós határértékek: nincs
8.2. Az expozíció ellenőrzése:
Műszaki intézkedések: Egyes munkafolyamatok során, például ha permet képződhet, helyi elszívás alkalmazása szükséges lehet.
Alkalmazás a használati utasítás szerint. Megfelelő szellőzés biztosítása. Védőfelszerelések biztosítása.
Személyi védőfelszerelések: Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek tisztító-fertőtlenítése után a kezelt felületekről a szer
maradványait alapos vizes öblítéssel el kell távolítani. Higiéniai intézkedések: be kell tartani a vegyszerekkel végzett munkavédelem
általános szabályait, munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad, a szennyezett ruházatot le kell cserélni. Kézmosás után a
kezet bőrvédő krémmel be kell kenni.
Szemvédelem: Kerülni kell a szembejutást!
Légzésvédelem: Amennyiben permet vagy gőz belégzésének lehetősége fennáll, megfelelő egyéni védőeszköz (légzésvédő)
használata szükséges. Megfelelő szellőztetés szükséges.
Kézvédelem: Esetleges bőrérzékenység jelentkezésekor soron kívül orvosi konzultáció szükséges.
A készítmény szembe, szervezetbe jutását el kell kerülni.
Bőrvédelem: Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni.
8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése: Felhasználás után hígítva kerülhet a csatornába.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Színe  Halmazállapota Szaga: pH értéke: Fajsúly: 
etalon zöld folyékony alkoholos 7 0,8 g/cm3

9.1. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk:
Viszkozitás (20 oC):        1,2 mPa*s
Forráspont:                       78-80 oC
Gyulladási hőmérséklet: 425 oC
Lobbanási pont:               12-26 oC
Gyulladásképes elegy:     3,5-15 V/V%
Oldhatóság vízben:          oldható
Etilalkohol tartalom:       70%
9.2. Egyéb információk: Nincs adat.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
10.1. Reakciókészség: Rendeltetésszerű kezelés esetén veszélyes reakciók nem várhatók.
10.2. Kémiai stabilitás: A keverék normál körülmények között stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Erős oxidáló szerekkel, alkálifémekkel és földfémekkel tüzet vagy robbanást okozhatnak.
10.4. Kerülendő körülmények: Erős hőhatás.
10.5. Nem összeférhető anyagok: Alkáli oxidok, oxidálószerek, alkáli- és földfémek.
10.6. Veszélyes bomlástermék: Normál tárolási körülmények között nincs bomlás.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
A keverékkel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélés kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok
alapján történt.
11. 1. Akut toxicitás:
Etanol:
LC50 (belélegzés útján, patkány): >8 000 mg/l/4h (vízmentes anyag)
LD50 (bőrön át, nyúl): > 20 000 mg/kg (vízmentes anyag)
LD50 (szájon át, patkány): > 6 200 mg/kg (vízmentes anyag)
11.2. A keverékkel történő expozíció tünetei:
Nagyobb mennyiség lenyelése esetén hányinger, hányás. Felszívódása után: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás.
A bőrön: a bőrt szárítja.
Szembe kerülve: Enyhe irritatív hatás a szemre és a nyálkahártyára lehetséges.
Allergizáló hatás: Szenzibilizáció nem ismeretes
Csírasejt mutagenitás: Nem ismert.
Reprodukciós toxicitás: Nem ismert.
Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció: A keverék nem tartalmaz speciális célszervi toxikus anyagként osztályozott összetevőt.
Aspirációs veszély: Gőzeit belélegezve nyálkahártya irritáció lehetséges.
Kiállítás kelte: 2017.02.20.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
A keverékkel ökotoxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, ökotoxikológiai megítélés kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó
adatok alapján történt.
12.1. Ökotoxicitási adatok:
Toxicitás:
Halakra: LC50(Leuciscus idus): 8140 mg/l 48h.
Daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: EC5(E.sulcatum): 65 mg/l 72h.
Algákra: IC5(Scenedesmus quadricauda): 5000 mg/l 7d.
Baktériumokra: EC5(Pseudomonas putida): 6500 mg/l 16h
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Biológiailag könnyen lebontható.
12.3. Bioakkumulációs képesség: Bioakkumuláció nem várható (log P o/v)<1.
12.4. Talajban való mobilitás: A környezetben nem halmozódik fel.
12.5. A PBT és vPvB értékelés: A keverék nem perzisztens, nem hajlamos a bioakkumulációra és nem PBT és nem vPvB.
12.6. Egyéb káros hatások: Nagy koncentrációban a vízi szervezeteket károsítja.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI:5.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A keverék
hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján: EWC-kód: 070101 kezelésükre a 164/2003. (X.18.)
Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Az általunk adott EWC számok csak a javasolt felhasználások alapján adott ajánlások, amelyet a felhasználás és a hulladék
keletkezésének körülményei befolyásolhatnak, ezért új besorolásra lehet szükség. A hulladék tulajdonosának az illetékes
hatóságokkal egyeztetni kell a pontos hulladék-besorolás érdekében.
13.1. Hulladékkezelési módszerek: Előkezelés után és a helyi előírásoknak szem előtt tartásával hulladéklerakóban lerakható vagy
elégethető utánégetővel és gáztisztító berendezéssel ellátott, hatóságilag engedélyezett vegyi égetőkemencében. Figyelem! A kiürült
göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő. Megfelelő tisztítás után újra felhasználható.
A csomagolóanyag: EWC: 150110 kommunális hulladékként nem kezelhető, kezelése és ártalmatlanítása a készítményre vonatkozó
előírásoknak megfelelően történhet.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
ADR/ADN/RID UN szám: UN 1170
Helyes szállítási megnevezés: Etanol oldat (etil-alkohol oldat)
Veszélyességi osztály: 3
Veszélyességi bárca: 3
Csomagolási csoport: II
Veszélyt jelölő (Kemler) szám: 30
Alagút kód: (D/E)

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
A biztonsági adatlapban a keverék osztályzása besorolása megfelel a CLP rendelet (1272/2008/EK) rendeletnek és módosításainak. A
termék veszélyes keverék, lásd a 2. pontot.
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:
Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények, rendeletek: CLP rendelet (1272/2008/EK) és módosításai 453/2010/EK,
286/2011/EU, 618/2012/EU, 758/2013/EU, 487/2013/EU, 944/2013/EU, 605/2014/EU rendeletek.
Mosó- és tisztítószer rendelet: 648/2004/EK és módosításai 907/2006/, 1336/2008/EK, 219/2009/EK, 551/2009/EK.
Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. trv. a kémiai biztonságról, 44/2000.
(XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról, ill. módosításairól: az 58/2007.
(XII.22) EüM-SZMM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX-30.) EüM-SZCSM együttes rendelet
módosításáról.
Munkavédelem: a 2007. évi CLXI. trv., a 2004. évi XI. trv. és az 1997. évi CII, trv-el módosított 1993. évi XCIII. trv.
Hulladék: 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet, és a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet.
Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. trv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki és tűzoltóságról, a 8/200/ (II.22.) ÖTM rendelet.
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kiállítás kelte: 2017.02.20.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A 3. verzióhoz képest az alapanyagok új biztonsági adatlapjai szerint lett átdolgozva.
Az adatlap a keverék normál körülmények között történő felhasználására és kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza. Minden
olyan alkalmazás esetén, amikor a terméket más anyaggal elegyítik, illetve olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek nem felelnek
meg az adatlapban foglaltaknak, a teljes felelősség a felhasználót terheli.
A Biztonsági adatlap a gyártó által megadott információk és az eredeti Biztonsági adatlap alapján készült.
A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a javaslatainkért és
ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek.
Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.
Veszélyességre, kockázatokra utaló H mondatok listája a 2. és 3. pont alapján:
Figyelmeztetés: Veszély!
Figyelmeztető mondatok:
H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Az alkotórészek H mondatai:
H 225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Nap-Hold Magyarország Kft.
2233 Ecser, Kálvária u. 76.
Telefon: +36-20-284-5588
email cím: info@nap-hold.hu

Ha tetszett, oszd meg ismerőseiddel

Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása
Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása